Những thay đổi chính trong ISO 50001: 2018 và ISO 5001: 2011

 ISO 50001:2018 áp dụng Cấu trúc cấp cao (HLS- High Level Structure), phổ biến cho tất cả các tiêu chuẩn ISO. Hầu hết, các thay đổi trong ISO 50001:2018 so với ISO 50001:2011 là do HLS ban hành, đặc biệt đối với quản lý năng lượng.

Nếu bạn áp dụng ISO 50001:2011, bạn sẽ nhận ra hầu hết các yêu cầu trong ISO 50001:2018. Tuy hiên, có một vài thay đổi trong ISO 50001:2011 mà bạn phải chuẩn bị để chuyển đổi và tuân thủ ISO 50001:2018.

Những thay đổi chính trong ISO 50001:2018 so với phiên bản 2011.

Dưới đây là một số thay đổi cần xem xét:

1. Những thay đổi từ việc áp dụng HLS:

Những điều khoản mới để hiểu về tổ chức và bối cảnh của nó (4.1)

Mọi tổ chức sẽ xác định các vấn đề bên trong và bên ngoài có liên quan đến mục đích của họ và ảnh hưởng đến khả năng đạt được kết quả mong muốn của hệ thống quản lý năng lượng (EnMS- energy management system) và cải thiện hiệu suất năng lượng. Đây có thể được coi là sự hiểu biết ở mức độ cao về các yếu tố ảnh hưởng tiêu cực hoặc tích cực, hiệu suất năng lượng và EnMS của tổ chức.

Điều khoảng mới để xác định hệ thống có nhu cầu và mong đợi từ các bên quan tâm. (4.2)

Mục đích là để sử dụng thông tin theo ngữ cảnh để xác định các bên quan tâm liên quan đến hiệu suất năng lượng và EnMS và sự cần thiết và mong đợi (nhu cầu) từ góc độ cấp cao.

Tăng cường nhấn mạnh vào lãnh đạo và lời cam kết của ban quản lý hàng đầu.

Chương 5.1 bao gồm các yêu cầu mới để tích cực hoạt động và thể hiện sự lãnh đạo hiệu quả của hệ thống quản lý năng lượng.

Quản lý rủi ro và cơ hội

Chương 6.1 yêu cầu quyết định và cần thiết, hãy hành động để giải quyết mọi rủi ro và cơ hội có thể ảnh hưởng (tiêu cực hoặc tích cực) đến khả năng của hệ thống quản lý để đưa ra kết quả như mong muốn.

Lưu ý rằng các cân nhắc về rủi ro và cơ hội là một phần quyết định chiến lược cấp cao của tổ chức/doanh nghiệp. Xác định rủi ro và cơ hội khi lập kế hoạch EnMS, tổ chức có khả năng lường trước các viễn cảnh và kết quả tìm ẩn để các tác động không mong muốn có thể được giải quyết trước khi chúng xảy ra. Tương tự, những cân nhắc hoặc hoàn cảnh thuận lợi có thể mang lại lợi thế tiềm năng hoặc kết quả có lợi có thể được xác định và theo đuổi. Quá trình này được xem như là bổ sung vào 6.3 “đánh giá năng lượng”, đây là hoạt động đánh giá chi tiết hơn để kiểm soát và cải thiện hiệu suất năng lượng.

Năng lực (7.2)

Yêu cầu tổ chức xác định các năng lực cần thiết của người thực hiện công việc dưới sự kiểm soát của mình và điều đó ảnh hưởng đến hiệu xuất năng lượng và EnMS. Ngoài việc đánh giá hiệu quả các hành động thực hiện để có được năng lực cần thiết.

Yêu cầu mở rộng liên quan đến truyền thông (7.4)

– Bao gồm cả truyền thông bên ngoài và cả bên trong

– Nó được quy định nhiều nơi đối với các cơ chế truyền thông trực tuyến, bao gồm cả việc xác định cái gì, khi nào, như thế nào và ai giao tiếp và giao tiếp với ai.

– Yêu cầu thông tin truyền đạt phải phù hợp với thông tin được tạo trong EnMS.

Hoạch định hoạt động và kiểm soát (8.1)

Một số tiện ích bổ sung trong các yêu cầu cần lưu ý:

– Kiểm soát sự thay đổi và xem xét kết quả của các thay đổi ngoài ý muốn (từ HLS).

– Đảm bảo kiểm soát việc sử dụng năng lượng đáng kể (SEU- significant energy uses: sử dụng năng lượng có tính đến tiêu thụ năng lượng đáng kể và/hoặc cung cấp khả năng đáng kể cho việc cải tiến kết quả hoạt động năng lượng) hoặc các quy trình liên quan đến SEU.

– Thông tin tài liệu được lưu giữ đến mức cần thiết để có thể tin rằng các quy trình đã được thực hiện theo kế hoạch (từ HLS).

Giám sát, đo lường, phân tích và đánh giá hiệu suất năng lượng của EnMS (9.1)

Yêu cầu bổ sung:

– Yêu cầu để xác định phương pháp theo dõi, đo lường, phân tích và đánh giá.

– Yêu cầu rõ ràng đối với thông tin được ghi lại, cả từ điều tra và phản hồi sau những sai lệch về hiệu suất năng lượng cũng như từ kết quả giám sát và đo lường.

Đánh giá quản lý (9.3)

Một số đầu vào và đầu ra bổ sung được xem xét để đánh giá quản lý năng lượng.

Một số sửa đổi

– Chỉ số hiệu suất năng lượng (EnPIs- energy performance indicators) được xác định sẽ cho phép tổ chức thể hiện sự cải thiện hiệu suất năng lượng.

– Khi tổ chức có dữ liệu chỉ ra rằng các biến có liên quan ảnh hưởng đáng kể đến hiệu suất năng lượng, dữ liệu đó sẽ được xem xét để thiết lập các EnPI phù hợp để đảm bảo EnPI phù hợp với mục đích.

– Giá trị EnPI sẽ được giữ lại như tài liệu thông tin. (Lưu ý: Như được yêu cầu trong phiên bản 2011, phương pháp xác định và cập nhật EnPIs sẽ được ghi lại).

2. Thay đổi dành riêng cho quản lý năng lượng:

Phạm vi (4.3)

– Không được loại trừ các loại năng lượng trong phạm vi và ranh giới của EnMS.

– Tổ chức sẽ đảm bảo rằng họ có quyền kiểm soát hiệu quả năng lượng, sử dụng năng lượng và tiêu thụ năng lượng trong phạm vi và rah giới

Đánh giá năng lượng (6.3)

Quá trình được làm rõ liên quan đến việc sử dụng năng lượng đáng kể (SEU) để tạo ra dòng chảy logic hơn và kết nối các tiêu chí: Xác định SEU => Với mỗi SEU, hãy xác định các biến có liên quan, hiệu suất năng lượng hiện tại và xác định những người có ảnh hưởng hoặc ảnh hưởng đến SEU

Chỉ số hiệu suất năng lượng (6.4)

Một số sửa đổi

– Chỉ số hiệu suất năng lượng (EnPIs- energy performance indicators) được xác định sẽ cho phép tổ chức thể hiện sự cải thiện hiệu suất năng lượng.

– Khi tổ chức có dữ liệu chỉ ra rằng các biến có liên quan ảnh hưởng đáng kể đến hiệu suất năng lượng, dữ liệu đó sẽ được xem xét để thiết lập các EnPI phù hợp để đảm bảo EnPI phù hợp với mục đích.

– Giá trị EnPI sẽ được giữ lại như tài liệu thông tin. (Lưu ý: Như được yêu cầu trong phiên bản 2011, phương pháp xác định và cập nhật EnPIs sẽ được ghi lại).

Ranh giới năng lượng (6.5)

Một số thay đổi cần lưu ý:

– Trường hợp, tổ chức có dữ liệu chỉ ra rằng các biến có liên quan ảnh hưởng đáng kể đến hiệu suất năng lượng, tổ chức sẽ tiến hành chuẩn hóa EnPI và ranh giới năng lượng tương ứng để so sánh sự thay đổi hiệu suất năng lượng.

– Các định nghĩa mới cho “tác nhân tĩnh”, ”biến liên quan”, “chuẩn hóa” (3.4.8-3.4.10)

– Ranh giới sẽ được thay đổi khi có những thay đổi lớn đối với tác nhân tĩnh

Lập kế hoạch thu thập dữ liệu năng lượng (6.6)

Thuật ngữ này thay thế cho” kế hoạch đo năng lượng” của người dùng trong phiên bản 2011. Bổ sung là:

– Nói rõ “Kế hoạch sẽ chỉ định dữ liệu cần thiết để giám sát các đặc điểm chính và nêu cách thức, tần suất của dữ liệu sẽ được thu thập và giữ lại.

– Giải quyết rõ cho những gì khu vực dữ liệu thu thập được: “Dữ liệu được thu thập (hoặc có được bằng cách đo lường khi áp dụng) và được giữ lại như tài liệu thông tin sẽ bao gồm:

• Các biến liên quan đến SEUs

• Tiêu thụ năng lượng liên quan đến SEU và tổ chức;

• Đặc điểm hoạt động liên quan đến SEU;

• Yếu tố tĩnh, nếu áp dụng;

• Dữ liệu được chỉ định trong kế hoạch hành động.

– Kế hoạch thu thập dữ liệu năng lượng sẽ được xem xét tại các khoảng thời gian xác định và cập nhật khi thích hợp.

Một số thay đổi khác cần lưu ý

Thiết kế (8.2)

Điều này tương tự như 4.5.6 trong phiên bản 2011, nhưng cần lưu ý sửa đổi sau: Rõ ràng rằng hiệu suất trong suốt thời gian vận hành theo kế hoạch hoặc dự kiến sẽ được xem xét khi xem xét các cơ hội cải thiện năng lượng và kiểm soát vận hành trong thiết kế của các cơ sở, thiết bị mới, được sửa đổi và cải tạo, vv có thể có tác động đáng kể đến hiệu suất năng lượng của nó.

Mua sắm (8.3)

Điều này tương tự như 4.5.7 trong phiên bản 2011, nhưng cần lưu ý sửa đổi sau:

Yêu cầu rõ rằng các thông số kỹ thuật được xác định (như áp dụng) cho việc mua sắm thiết bị và dịch vụ, nhưng bây giờ cũng để mua năng lượng.

– Chương 3 Thuật ngữ và Định nghĩa:

• 40 thuật ngữ được định nghĩa so với phiên bản 2011 thì chỉ có 28.

• 18 thuật ngữ mới. 13 thuật ngữ trong số các thuật ngữ mới được thông qua từ HLS, trong đó 5 thuật ngữ mới về năng lượng.

• 5 thuật ngữ mới về năng lượng là : “cải thiện hiệu suất năng lượng”, “tác nhân tĩnh”, “các biến cố liên quan”, “dữ liệu” và “ giá trị chỉ số năng lượng” (giá trị EnPI). Chúng cần được lưu ý vì cung cấp sự rõ ràng.

• 5 thuật ngữ trong phiên bản 2011 đã ngưng sử dụng. đó là: “ dịch vụ năng lượng”, “sự khắc phục”, “hành động phòng ngừa”, “hồ sơ”, “thủ tục”

HLS không bao gồm một điều khoản cụ thể hoặc đề cập đến thuật ngữ “hành động phòng ngừa”. Tuy nhiên, khái niệm hành động phòng ngừa được ghi vào tiêu chuẩn ( ví dụ: trong các mục 4.1, 4.2, 6.1)

“Thông tin tài liệu” là thuật ngữ được sử dụng để thay thế “tài liệu và Hồ sơ”

Thuật ngữ đại diện của Ban quản lý, không còn được sử dụng, tuy nhiên mọi trách nhiệm liên quan đến vai trò này trong phiên bản 2011 hiện được gửi đến nhóm quản lý năng lượng.

Mọi thông tin xin liên hệ:
CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN TNV VIỆT NAM
Địa chỉ : Tòa nhà CT3A, KĐT Văn Quán, Hà Đông, TP. Hà Nội
Văn phòng phía nam : Tầng 3, Tòa nhà ACM, 96 Cao Thắng, Phường 4. Quận 3, TP. Hồ Chí Minh ( hotline: 0934 968285)
Điện thoại: (024)2268 5533
Website: www.chungnhaniso.org / www.tnvcert.vn
Email: info.tnvcert@gmail.com

Tin Liên Quan