Cam kết của chúng tôi

TNV nỗ lực hành động để đảm bảo các dịch vụ chứng nhận:

  • Khách quan, vô tư và không xung đột lợi ích.
  • Tuân thủ yêu cầu công nhận của quốc tế hoặc tiêu chí công nhận phù hợp khác.
  • Không phân biệt đối xử với tất cả các khách hàng

Tất cả cán bộ của TNV sẽ:

  • Trách nhiệm và cởi mở
  • Duy trì bảo mật thông tin cho khách hàng.
  • Hành động một cách vô tư và khách quan, phù hợp với chính sách và thủ tục của công ty.
  • Nỗ lực phát triển năng lực

.