Chính sách chất lượng

QUALITY POLICY

1.  TNV cam kết cung cấp dịch vụ chứng nhận minh bạch, độc lập và khách quan

2.  Hệ thống quản lý của TNV được thiết lập, duy trì và cải tiến liên tục theo yêu cầu của Hội đồng Công nhận và đáp ứng tất cả yêu cầu luật định và quy định trong toàn bộ quá trình cung cấp dịch vụ

3.  TNV sẽ đảm bảo rằng tất cả  “xung đột lợi ích” phát sinh từ tất cả các hoạt động được xác định và giải quyết kịp thời, hiệu quả.

4.  TNV sẽ tạo ra và duy trì một môi trường mà mỗi nhân viên đóng góp hết mình cho sự phát triển và sẽ phấn đấu  cải tiến liên tục đáp ứng sự hài lòng của khách hàng.

Chính sách này sẽ liên tục được xem xét  để đảm bảo rằng nó luôn phù hợp và thích hợp.