Đánh giá giám sát tại Công ty TNHH JY Hà Nam

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ GIÁM SÁT

Vừa qua, Đoàn chuyên gia đánh giá của Công ty TNHH Chứng nhận TNV Việt Nam đã tiến hành đánh giá giám sát ISO 9001:2015; ISO 14001: 2015 lần thứ nhất đối với Công ty TNHH JY Hà Nam có trụ sở tại xã Thanh Nguyên, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam.

Công ty TNHH JY Hà Nam là Công ty chuyên sản xuất mặt hàng thú nhồi bông xuất khẩu sang thị trường EU, Công ty có 5.000 công nhân, mỗi tháng công ty sản xuất khoảng 1.000 tấn sản phẩm, vì vậy lượng nguyên vật liệu sử dụng cũng như phụ phầm rất nhiều. Để quản lý tốt vật tư đầu vào và chất thải công ty đã áp dụng các quy trình của ISO 14001:2015 trong quản lý môi trường.

Công ty quản lý chặt  nguyên liệu đầu vào. Hàng năm đều có đánh giá tác động môi trường, trong đó xác định yếu tố nguồn thải gây ảnh hưởng môi trường để có biện pháp quản lý, khắc phục.

Đoàn chuyên gia đã khuyến nghị công ty những điều chưa phù hợp để công ty có biện pháp cải tiến sửa đổi.

Tin Liên Quan