Khóa đào tạo 7 công cụ quản lý chất lượng (7QC tools)

GIỚI THIỆU VỀ KHÓA HỌC:

Sử dụng các công cụ thống kê trong việc kiểm soát và cải tiến chất lượng ngày càng được các doanh nghiệp quan tâm, đặc biệt trong các ngành sản xuất đòi hỏi kỹ thuật cao. Các công cụ thống kê có rất nhiều, tuy nhiên việc hiểu biết và sử dụng công cụ nào cho phù hợp để giải quyết các vấn đề chất lượng lại là một rào cản đối với nhiều doanh nghiệp. Để giải quyết vấn đề này, chúng tôi xin giới thiệu khóa đào tạo 7 QC Tools.

Khóa đào tạo được thực hiện bởi giảng viên am hiểm về kỹ thuật thống kê và có nhiều kinh nghiệm trong quản lý sản xuất tại các nhà máy.

NỘI DUNG ĐÀO TẠO

Giới thiệu về chất lượng và kiểm tra chất lượng:

– Khái niệm về chất lượng,

– Khái niệm về phương pháp tiếp cận theo quá trình trong quản lý chất lượng,

– Khái niệm, mục đích và yêu cầu với kiểm tra chất lượng.

Tổng quan về thống kê, phân tích dữ liệu cho kiểm soát chất lượng & quản lý:

– Khái niệm về thống kê (dữ liệu, sai số, thống kê…), & phân tích dữ liệu,

– Nhu cầu sử dụng thống kê & phân tích dữ liệu trong kiểm soát chất lượng & quản lý,

– Một số công cụ thống kê dùng trong quản lý chất lượng,

– Phân loại và xác định nhu cầu sử dụng thống kê & phân tích dữ liệu,

– Thực hành phân tích nhu cầu & lập kế hoạch hoạt động thống kê & phân tích dữ liệu cho hoạt động kiểm soát chất lượng sản phẩm.

Hướng dẫn sử dụng lưu đồ:

– Mục đích, phương pháp xây dựng lưu đồ trong quản lý chất lượng,

– Bài tập ứng dụng và thảo luận.

Các công cụ quản lý chất lượng

 1. Phiếu kiểm soát (check sheets)

– Hiểu cách sử dụng và thiết lập checksheet

– Các ví dụ về Checksheet

– Thực hành thiết lập Checksheet

 1. Biểu đồ (Charts)

Hướng dẫn sử dụng biểu đồ đường/cột/quạt thông thường:

– Ứng dụng, cách thiết lập & sử dụng biểu đồ đường/cột/quạt thông thường;

– Thực hành thiết lập & sử dụng biểu đồ đường/cột/quạt thông thường.

 1. Biểu đồ nhân quả (Cause & Effect Diagram)

– Ứng dụng, cách thiết lập & sử dụng biểu đồ xương cá;

– Thực hành thiết lập & sử dụng biểu đồ xương cá phân tích nguyên nhân cho loại sai lỗi điển hình xác định trong phần trước.

 1. Biểu đồ Pareto (Pareto diagram):

– Ứng dụng, cách thiết lập & sử dụng Biểu đồ Pareto;

– Thực hành thiết lập & sử dụng biểu đồ Pareto cho các nguyên nhân gây sai lỗi sản phẩm.

 1. Biểu đồ Histogram

– Ứng dụng của phân bố chuẩn & biểu đồ tần xuất;

– Thiết lập & sử dụng biểu đồ tần xuất;

– Thực hành ứng dụng biểu đồ tần xuất với kết quả đo trọng lượng, kích thước sản phẩm và tỷ lệ sai lỗi của các ca sản xuất.

– Xác định và đánh giá chỉ số năng lực quá trình;

– Thực hành xác định và đánh giá chỉ số năng lực quá trình với chỉ tiêu trọng lượng/kích thước và tỷ lệ thu hồi.

 1. Biểu đồ phân tán (Scatter Diagram)

– Ứng dụng của biểu đồ phân tán

– Thiết lập & sử dụng biểu đồ phân tán

– Thực hành vẽ biểu đồ phân tán và phân tích dữ liệu trên biểu đồ.

 1. Biểu đồ kiểm soát (control chart)

– Thiết lập & sử dụng Biểu đồ kiểm soát khoảng biến thiên (mẫu =1);

– Thực hành Thiết lập & sử dụng Biểu đồ kiểm soát khoảng biến thiên.

– Thiết lập & sử dụng Biểu đồ kiểm soát tỷ lệ sai lỗi;

– Thực hành Thiết lập & sử dụng Biểu đồ kiểm soát tỷ lệ sai lỗi cho tỷ lệ sai lỗi phát hiện tại công đoạn bao gói.

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA KHÓA ĐÀO TẠO:

 • Cán bộ chất lượng QA, QC;
 • Người phụ trách phân tích dữ liệu;
 • Cán bộ quản lý sản xuất;
 • Thành viên nhóm cải tiến,
 • Bất kỳ ai quan tâm đến hoạt động kiểm soát chất lượng

 

Tin Liên Quan