Cửa sổ, cửa đi

Chứng nhận hợp quy cửa sổ, cửa đi

Chứng nhận hợp quy cửa sổ, cửa đi

Chứng nhận hợp quy cửa sổ, cửa đi

Chứng nhận hợp quy cửa sổ, cửa đi là yêu cầu bắt buộc từ Bộ Xây Dựng từ ngày 01/11/2014 vì … Đọc thêm » “Chứng nhận hợp quy cửa sổ, cửa đi”

Chứng nhận hợp quy cửa sổ, cửa đi là yêu cầu bắt buộc từ Bộ Xây Dựng từ ngày 01/11/2014 vì đây là các sản phẩm nằm trong doanh mục hàng hóa vật liệu xây dựng trong QCVN 16:2014/BXD. Vậy các đơn vị tham gia sản xuất và nhập khẩu sản phẩm này đều phải tham gia chứng nhận sản phẩm mới được cấp phép lưu...
Đọc Thêm

Xem thêm