Sứ vệ sinh

Chứng nhận hợp quy sứ vệ sinh

By : 108 Views09/01/2020
Chứng nhận hợp quy sứ vệ sinh

Chứng nhận hợp quy sứ vệ sinh

Căn cứ vào Quy chuẩn kỹ thuật QCVN 16:2014/BXD  là Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Sản phẩm, hàng … Đọc thêm » “Chứng nhận hợp quy sứ vệ sinh”

Căn cứ vào Quy chuẩn kỹ thuật QCVN 16:2014/BXD  là Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng ban hành theo Thông tư số 15/2014/TT-­BXD ngày 15 tháng 9 năm 2014 của Bộ trưởng BXD, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/10/2014 và thay thế Thông tư số 11/2011/TT-BXD ngày 30/8/2011 của Bộ Xây dựng. Vậy...
Đọc Thêm

Xem thêm