Sứ vệ sinh

Chứng nhận hợp quy sứ vệ sinh

Chứng nhận hợp quy sứ vệ sinh

Chứng nhận hợp quy sứ vệ sinh

Căn cứ vào Quy chuẩn kỹ thuật QCVN 16:2014/BXD  là Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Sản phẩm, hàng … Đọc thêm » “Chứng nhận hợp quy sứ vệ sinh”

Căn cứ vào Quy chuẩn kỹ thuật QCVN 16:2014/BXD  là Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng ban hành theo Thông tư số 15/2014/TT-­BXD ngày 15 tháng 9 năm 2014 của Bộ trưởng BXD, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/10/2014 và thay thế Thông tư số 11/2011/TT-BXD ngày 30/8/2011 của Bộ Xây dựng. Vậy...
Đọc Thêm

Xem thêm