Sơn

Chứng nhận hợp quy sơn

Chứng nhận hợp quy sơn

Chứng nhận hợp quy sơn

1.Các loại sơn cần chứng nhận hợp quy: Theo quy định Quy chuẩn QCVN 16:2017/BXD tất cả các loại sơn … Đọc thêm » “Chứng nhận hợp quy sơn”

1.Các loại sơn cần chứng nhận hợp quy: Theo quy định Quy chuẩn QCVN 16:2017/BXD tất cả các loại sơn tường dạng nhũ tương đều phải chứng nhận hợp quy. Như vậy các đơn vị sản xuất và nhập khẩu sơn tường nhũ tương đều phải thực hiện chứng nhận hợp quy sơn, công bố hợp quy sơn và kiểm tra chất...
Đọc Thêm

Xem thêm