Kính xây dựng

Chứng nhận hợp quy kính xây dựng

Chứng nhận hợp quy kính xây dựng

Chứng nhận hợp quy kính xây dựng

Kính xây dựng là nhóm sản phẩm vật liệu xây dựng nằm trong quy định tại; Thông tư số 15/2014/TT-BXD … Đọc thêm » “Chứng nhận hợp quy kính xây dựng”

Kính xây dựng là nhóm sản phẩm vật liệu xây dựng nằm trong quy định tại; Thông tư số 15/2014/TT-BXD quy chuẩn Việt Nam QCVN 16:2014/BXD; Thông tư số 10/2017/TT-BXD và quy chuẩn Việt Nam QCVN 16:2017/BXD. Hơn nữa đây lại là nhóm sản phẩm có thể gây mất an toàn cao. Do đó việc chứng nhận hợp quy kính xây dựng là việc làm...
Đọc Thêm

Xem thêm